OFERTA 
Podstawowe koncepcje

Odwiedzający Serwis – osoba, która odwiedziła huppa.kiev.ua bez celu złożenia Zamówienia.

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, odwiedzająca Stronę, która akceptuje warunki umowy i chce złożyć Zamówienie na stronie internetowej huppa.kiev.ua/.

Kupujący – Użytkownik, który złożył Zamówienie na stronie internetowej huppa.kiev.ua/ w celu zakupu towarów na własne potrzeby.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem huppa.kiev.ua/, na którym prezentowane są Towary oferowane przez Sprzedawcę do zakupu, a także warunki płatności i dostawy Towarów do Kupujących.

Strona internetowa - kasadress.com.ua/pl/

Strona Sprzedawcy – strona Serwisu zawierająca informacje o warunkach sprzedaży, dostawy i zwrotów Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę, a także inne informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów. Strona Sprzedawcy dostępna jest poprzez link umieszczony na stronie opisu Produktu pod przyciskiem „Kup”.

Towarami są buty, odzież, akcesoria i inne towary oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sprzedawcy.

Zamówienie – należycie zrealizowane zamówienie Kupującego dotyczące zakupu i dostawy na wskazany przez Kupującego adres Towaru wybranego w Serwisie.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem kasadress.com.ua/pl/

1.2 Zamawiając Towary za pośrednictwem sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na warunki sprzedaży Towarów określone poniżej (dalej – Warunki Sprzedaży Towarów).W przypadku braku zgody Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z usługi i opuścić strona kasadress.com.ua/pl/

1.3 Niniejsze Warunki sprzedaży towarów, jak również informacje o towarach prezentowane na Stronie, stanowią ofertę publiczną w rozumieniu art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

1.4 Niniejsze warunki mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie bez powiadomienia Użytkownika/Kupującego. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Serwisie, o ile nie postanowiono inaczej.

1.5 Umowa (dalej - Umowa) wchodzi w życie z chwilą wysłania Kupującemu przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w momencie złożenia przez Kupującego Zamówienia bez autoryzacji w Serwisie, a także z chwilą zaakceptowania przez Kupującego zamówienia dzwoniąc pod numer +380634691852

1.5.1 Umowę sprzedaży detalicznej Towaru uważa się za zawartą z chwilą wydania przez Sprzedawcę Kupującemu paragonu kasowego lub paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar.

1.5.2 Podając Sprzedawcy swój adres e-mail i numer telefonu, Odwiedzający/Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę, jak również przez zaangażowane przez niego osoby trzecie wskazanych środków komunikacji w celu wypełnienia zobowiązań wobec Odwiedzających/Użytkowników/Kupujących w celu przesyłania reklamowo-informacyjnych mailingów zawierających informacje o rabatach, przyszłych i aktualnych promocjach oraz innych działaniach Sprzedawcy, o przekazaniu zamówienia na dostawę, a także innych informacji bezpośrednio związanych z realizacją zobowiązań przez Kupującego w ramach Ofert Publicznych

1.6 Składając Zamówienie Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na powierzenie przez Sprzedawcę wykonania Umowy osobie trzeciej, z zachowaniem odpowiedzialności za jej wykonanie.

1.7 W ramach Zamówienia kasadress.com.ua/pl/ udostępnia Użytkownikowi informację wspierającą Umowę zawieraną przez Użytkownika ze Sprzedawcą.

2. Przedmiot umowy

2.1 Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości zakupu na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe i inne, niezwiązane z realizacją działalności gospodarczej, Towarów prezentowanych w katalogu sklepu internetowego pod adresemkasadress.com.ua/pl/

2.2 Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich rodzajów Towarów prezentowanych w Serwisie, o ile takie oferty wraz z opisem znajdują się w katalogu sklepu internetowego.

3. Rejestracja w serwisie

3.1 Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk „Zaloguj się” znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu lub w trakcie składania zamówienia.

3.2 Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa dla złożenia Zamówienia.

3.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.4 Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim loginu i hasła podanych przez Użytkownika podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek podejrzenia co do bezpieczeństwa swojego loginu i hasła lub możliwości ich nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: kasadress@gmail.com

3.5 Komunikacja Użytkownika/Kupującego przez przełożonych i innych przedstawicieli Sprzedawcy musi opierać się na zasadach ogólnie przyjętej moralności i etykiety komunikacyjnej. Surowo zabrania się używania słów wulgarnych, przekleństw, obraźliwych sformułowań, a także gróźb i szantażu, niezależnie od formy i do kogo są kierowane.

4. Produkt i zamówienie zakupu

4.1 Sprzedawca zapewnia dostępność Towarów prezentowanych na Stronie w magazynie. Zdjęcia dołączone do Produktu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu. Towarzyszący opis/charakterystyka Produktu nie jest wyczerpująca i może zawierać błędy typograficzne. W celu wyjaśnienia informacji o Produkcie Kupujący powinien skontaktować się z kierownikami sklepów pod wskazanymi na stronie numerami telefonów lub adresem e-mail. Informacje prezentowane w Serwisie są aktualizowane co 7 dni.

4.2 Jeśli Towary zamówione przez Kupującego nie znajdują się w magazynie Sprzedającego, ten ostatni ma prawo wykluczyć określone Towary z Zamówienia / anulować Zamówienie Kupującego, powiadamiając Kupującego dzwoniąc do kierownika kasadress.com.ua/pl/).

4.3 Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, w wyniku których Sprzedający nie mógł należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego.

4.4 W przypadku anulowania Zamówienia opłaconego w całości lub w części, cena anulowanego Produktu zostanie zwrócona Kupującemu przez Sprzedawcę w sposób, w jaki dokonano zapłaty za Produkt.

4.5 Po złożeniu Zamówienia w Serwisie Kupujący otrzymuje informację o przewidywanym terminie dostawy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji lub telefonicznie. Kierownik obsługujący to Zamówienie określa szczegóły Zamówienia i uzgadnia termin dostawy, który zależy od tego jaka osoba prawna/przedsiębiorca indywidualny jest Sprzedawcą zamówionych przez Kupującego Towarów, dostępności zamówionych Towarów w magazynie Sprzedającego oraz czas potrzebny na przetworzenie i dostarczenie Zamówienia.

4.6 O przewidywanym terminie przekazania Zamówienia do Serwisu Dostawy Kupujący jest informowany przez kierownika obsługującego Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas połączenia kontrolnego z Kupującym.

4.7 Termin dostawy Towaru może zostać zmieniony przez Sprzedawcę jednostronnie, jeżeli w ocenie Sprzedającego przemawiają za tym obiektywne przyczyny.

5. Zamów dostawę

5.1 Towar dostarczany jest przez operatora pocztowego w formie przesyłki pocztowej. Sposoby i przybliżone warunki dostawy Towarów wskazane są na Stronie w sekcji „Wymiana, zwrot” pod adresem kasadress.com.ua/pl/obmin-ta-povernennya/ sposoby i przybliżone warunki dostawy sprzedanych Towarów przez innych Sprzedawców są wskazane na odpowiednich stronach Sprzedawców Online. Szczegółowe warunki dostawy Kupujący może uzgodnić z kierownikiem sklepu podczas potwierdzania zamówienia.

5.2 Terytorium dostawy Towarów prezentowanych na Stronie jest ograniczone do granic Ukrainy. Opóźnienia w dostawie są możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Sprzedawcę.

5.3 Z chwilą dostawy Zamówienie zostaje przekazane Kupującemu lub osobie trzeciej wskazanej w zamówieniu jako odbiorca (dalej Kupujący i osoba trzecia zwani są „Odbiorcą”). W przypadku braku możliwości odbioru Zamówienia opłaconego gotówką przez ww. zapłacić w całości koszt zamówienia osobie, która dokonuje dostawy Zamówienia.

5.4 Niebezpieczeństwo przypadkowej śmierci lub przypadkowego uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu Zamówienia i podpisania przez Odbiorcę Zamówienia dokumentów potwierdzających doręczenie Zamówienia.

5.5 W celu uniknięcia przypadków oszustwa, a także wypełnienia przyjętych zobowiązań określonych w punkcie 5.4. niniejszej Umowy, przy dostarczeniu Zamówienia opłaconego z góry, osoba doręczająca Zamówienie ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy, a także wskazania rodzaju i numeru dokumentu przedstawionego przez Odbiorcę na potwierdzeniu Zamówienia.

5.6 Sprzedawca gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych odbiorcy.

5.7 Koszt dostawy każdego Zamówienia kalkulowany jest indywidualnie w oparciu o wagę Produktu, region oraz sposób dostawy.Zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia produktu Kupującemu uważa się za spełnione z chwilą odebrania przesyłki przez Kupującego, gdyż moment ten określany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami komunikacji pocztowej.

5.8 Kolejność doręczania i otwierania Przesyłek zawierających towary określają aktualne zasady komunikacji pocztowej.

5.9 Przyjmując Zamówienie od kuriera Odbiorca zobowiązany jest do oględzin dostarczonego Produktu i sprawdzenia jego zgodności z deklarowaną jakością, asortymentem i kompletnością Produktu, a także do sprawdzenia żywotności dostarczonego Produktu oraz integralności opakowania. W przypadku braku reklamacji dostarczonego Towaru, Odbiorca podpisuje „Formularz Dostawy Zamówienia” i dokonuje płatności za Zamówienie. Podpis na dokumentach dostawy wskazuje, że w stosunku do towaru odbiorcy nie zgłoszono żadnych roszczeń oraz że Sprzedający w pełni i należycie wypełnił swoje zobowiązanie dotyczące przekazania towaru.

5.10 Użytkownik rozumie i zgadza się, że:

dostawa jest odrębną usługą nie stanowiącą integralnej części zakupionego przez Kupującego Towaru, której realizacja kończy się z chwilą otrzymania Towaru przez Odbiorcę i dokonania za niego zapłaty. Reklamacje dotyczące jakości zakupionego Produktu, powstałe po otrzymaniu i opłaceniu Produktu, rozpatrywane są zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” oraz zobowiązaniami gwarancyjnymi Sprzedawcy. W tym zakresie zakup Towaru z dostawą nie uprawnia Kupującego do żądania dostarczenia zakupionego Towaru w celu wykonania serwisu gwarancyjnego lub wymiany, nie daje możliwości wykonania serwisu gwarancyjnego lub wymiany Towaru po pozostawienie Kupującemu i nie oznacza możliwości zwrotu kosztów dostawy Towaru w przypadkach, gdy Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za Towar jako taki, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Ochronie Konsumentów” Prawa".

5.11 Możesz określić datę, godzinę i, jeśli to konieczne, trasę dostawy od kierownika, który kontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia Zamówienia.

6. Płatność za towar

6.1 Cena produktu podana jest w ukrainskiej HRN

6.1.1 Na kwotę zamówienia składa się koszt zamówionego towaru i koszt dostawy

6.2 Cena Produktu podana jest na Stronie. W przypadku błędnego wskazania przez Kupującego ceny zamówionego Towaru, Sprzedający informuje o tym Kupującego w celu potwierdzenia Zamówienia z poprawioną ceną lub anulowania Zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym Zamówienie uważa się za anulowane.

6.3 Cena Produktu na Stronie może zostać zmieniona jednostronnie przez Sprzedawcę. Jednocześnie cena zamówionego przez Kupującego Towaru nie może ulec zmianie.

6.4 Zapłata za Towar jest dokonywana przez Kupującego:

 

  6.4.1 środkami bezgotówkowymi przy użyciu kart bankowych przy składaniu Zamówienia w kwocie odpowiadającej kwocie Zamówienia określonej na Stronie, z uwzględnieniem rabatów.

6.5 Kasa prowadzi statystyki zamówień złożonych przez Kupującego. huppa.kiev.ua ma prawo do jednostronnego określenia sposobów płatności dostępnych dla danego Kupującego na podstawie statystyk działań podejmowanych przez Kupującego w relacjach z huppa.kiev.ua.

7. Zwrot towaru i pieniędzy

7.1 Zwrot Towaru odbywa się zgodnie z sekcją „Wymiana, zwrot” wskazaną na Stronie internetowej pod adresem kasadress.com.ua/pl/obmin-ta-povernennya/ 

7.2.1 Zwrot Towaru Dobrej Jakości:

Zwrot Towaru właściwej jakości jest możliwy, jeżeli towar nie był używany, zachował się jego rodzaj produktu, właściwości konsumenckie, plomby, metki, a także zachowany został dokument rozliczeniowy wydany Kupującemu wraz ze sprzedanym towarem .

7.2.2 Gdy Kupujący odmawia przyjęcia Towaru zgodnie z punktem 7.2.1. Sprzedawca zwraca mu koszt zwracanego Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru w magazynie Sprzedawcy. Zwrot kosztów Towaru następuje wyłącznie osobie wskazanej w zamówieniu Towaru

7.2.3 Jeżeli w momencie składania wniosku przez Kupującego podobny produkt nie jest dostępny w sprzedaży u Sprzedawcy, Kupujący ma prawo odmówić wykonania niniejszej Umowy i żądać zwrotu kwoty zapłaconej za określony Produkt. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej za zwracany towar w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru.

7.2.4 Zwrotowi nie podlegają wyroby pończosznicze, bielizna, wyroby perfumeryjne i kosmetyczne, biżuteria itp. (Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 19 marca 1994 r. M 172).

7.3 Zwrot towaru o niewłaściwej jakości:

7.3.1 Produkt nieodpowiedniej jakości oznacza produkt, który jest wadliwy i nie może spełniać swoich właściwości użytkowych. Otrzymany Produkt musi być zgodny z opisem na Stronie. Odmienność elementów konstrukcyjnych lub konstrukcji od podanych w opisie na Stronie nie jest oznaką nieodpowiedniej jakości Produktu i/lub niemożności wykorzystania go zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.3.2 Wygląd i kompletność Produktu, a także kompletność całego Zamówienia musi zostać sprawdzona przez Odbiorcę w momencie dostarczenia Produktu.

7.3.3 Po otrzymaniu Zamówienia reklamacje z tytułu wad zewnętrznych produktu, jego ilości, kompletności oraz wyglądu nie są uwzględniane.

7.3.4 Jeżeli Kupującemu został wydany Towar nienależytej jakości, a inny nie został wcześniej uzgodniony przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo skorzystać z postanowień art. 8 „Prawa konsumenta w przypadku zakupu towaru o nieodpowiedniej jakości” Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumenta”.

7.3.5 Roszczenia o zwrot kwoty zapłaconej za towar muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego roszczenia (klauzula 4 art. 12 ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” ).

7.4 Towary (właściwej i niewłaściwej jakości) mogą zostać zwrócone kurierowi w trakcie realizacji kolejnego zamówienia, pod warunkiem, że zwracany towar został zakupiony nie wcześniej niż 30 dni przed datą bieżącą.

7.5 Zwroty dokonywane są poprzez zwrot kosztu zapłaconego Towaru pocztą, przelewem bankowym (za pośrednictwem PrivatBank), a także przelewem na kartę bankową (karta musi być wydana na terytorium Ukrainy; walutą karty jest hrywna ).

7.6 W przypadku opłacenia Zamówienia w sposób określony w punkcie 6.4.2. Oferty, zwroty dokonywane są poprzez zwrot kosztów zapłaconego Towaru na kartę bankową, za pomocą której Towar został opłacony.

7.7 Okres gwarancji na Towar jest ustalany przez producenta i wskazany na etykiecie lub etykiecie. Sprzedawca zapewnia prawidłowe zastosowanie i użytkowanie towaru w okresie gwarancji.

7.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli powstały one po jego wydaniu Kupującemu na skutek naruszenia przez Kupującego zasad użytkowania lub przechowywania towaru, działania osób trzecich lub działania siły wyższej.

8. Odpowiedzialność

8.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru zakupionego w sklepie internetowym.

9. Poufność i ochrona informacji

9.1 Dane osobowe Użytkownika / Kupującego są przetwarzane zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr 2297-VI „O ochronie danych osobowych”.

9.2 Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane: Nazwisko, Imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło dostępu do Serwisu.

9.3 Podając swoje dane osobowe podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę, w tym w celu promocji towarów i usług przez Sprzedawcę.

9.4 Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Użytkownika/Kupującego:

rejestracji Użytkownika w Serwisie;

w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Użytkownika/Kupującego;

w celu oceny i analizy działania Witryny;

w celu wyłonienia zwycięzcy w promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.

9.5 Sprzedawca ma prawo do przesyłania komunikatów informacyjnych, w tym reklamowych, na adres e-mail oraz telefon komórkowy Użytkownika/Kupującego za jego zgodą. Użytkownik/Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania reklam i innych informacji bez wyjaśnienia przyczyn odmowy. Komunikaty serwisowe informujące Użytkownika/Kupującego o zamówieniu i etapach jego realizacji wysyłane są automatycznie i nie mogą być odrzucone przez Użytkownika/Kupującego.

9.6 Sprzedawca ma prawo korzystać z technologii „Cookies”. Pliki „cookies” nie zawierają informacji poufnych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

9.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Użytkownika/Kupującego w Serwisie w publicznie dostępnej formie.

9.8 Sprzedawca ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem/Kupującym. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do: przeciwdziałania próbom uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji uzyskanych w trakcie rozmów telefonicznych i/lub przekazywania ich osobom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Zamówień, zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 02.10. .1992 nr 2657-XII „O informacji”.

10. Ważność Oferty Publicznej

10.1 Rzeczywista Oferta Publiczna wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez Odwiedzającego Witrynę/Kupującego i obowiązuje do momentu wycofania akceptacji Oferty Publicznej.

11. Dodatkowe warunki

11.1 Sprzedający ma prawo przenieść lub w inny sposób przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z jego stosunku z Kupującym na osoby trzecie.

11.2 Sklep internetowy i świadczone usługi mogą być czasowo częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu prac zapobiegawczych lub innych lub z jakiegokolwiek innego powodu technicznego. Serwis techniczny Sprzedającego ma prawo do okresowego przeprowadzania niezbędnych prac zapobiegawczych lub innych, za uprzednim lub bez uprzedniego powiadomienia Kupujących.

11.3 W stosunkach między Użytkownikiem/Kupującym a Sprzedawcą zastosowanie mają przepisy ustawodawstwa Ukrainy.

11.4 W przypadku pytań i reklamacji ze strony Użytkownika/Kupującego może on kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub w inny dostępny sposób. Strony będą starały się rozwiązać wszelkie spory powstałe w drodze negocjacji, w przypadku braku porozumienia, spór zostanie skierowany do rozpatrzenia przez organ sądowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

11.5 Uznanie przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.

11.6 W przypadku opłacenia Zamówienia w sposób określony w punkcie 6.4.2. Oferty, możliwe jest odpisanie dodatkowej prowizji przez bank wydający.